Adatvédelmi tájékoztató

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval adok tájékoztatást Önnek. Azért kapja ezt a tájékoztatót, mert érdeklődését fejezte ki az általam írt könyv iránt.

Ki a felelős az Ön személyes adatainak a kezeléséért?

Az Ön által megadott személyes adatok kezeléséért én Tihanyi-Tóth Kinga vagyok a felelős adatkezelő (cím: 1061, Budapest, Andrássy út 37. 3. 14. , e-mail cím: info@tihanyitothkinga.huadószám: 65737248-1-42 ).

Milyen személyes adatokat gyűjtök és kezelek?

Kizárólag az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjtöm és kezelem:

 • az Ön neve és elérhetőségei,
 • mi iránt érdeklődik

Hogyan, miért és milyen jogalappal használom fel személyes adatait?

A személyes adatait a következő célokra fogom felhasználni:

hírlevél küldése

 • új könyvem megjelenéséről
 • írásaimmal vagy verseimmel kapcsolatos beszélgetés vagy előadás mint pl. verses est látható valahol

Az Ön által megadott személyes adatok kezelésének jogalapja azon jogos érdekem, hogy a tájékoztatást a megfelelő címre küldjem, valamint, hogy a személyes adatainak kezelésével az érdeklődési területeinek megfelelően tájékoztathassam Önt.

Harmadik felekkel dolgozom együtt, például abban, hogy:

biztosítsuk Önnek Weboldalamat (például a webhosting szolgáltató); vagy

a megrendelését feldolgozzuk (például az anyagok kiszállítását végző szállító vállalat); vagy

a befizetését feldolgozzuk (például fizetési szolgáltató vagy hitelkártya ellenőrző cég).

Ezek a harmadik felek kizárólag az Ön érdekében eljárva és az én kifejezett írásos utasításaim alapján kezelhetik az Ön személyes adatait. Azt is garantálom, hogy ezen harmadik feleket megfelelő gondossággal választom ki, és ezek a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak az Ön személyes adatainak biztonságáról és sértetlenségéről.

Mennyi ideig őrzöm meg az Ön személyes adatait?

Amennyiben a vonatkozó törvények vagy jogszabályok egyéb módon nem engedélyezik vagy rendelik, a megadott személyes adatait addig Örzöm meg, amíg Ön nem rendelkezik arról írásban hogy nem szeretné.

Melyek az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban?

Joga van ahhoz, hogy másolatot kérjen tőlem a személyes adatairól, és joga van ahhoz is, hogy személyes adatai helyesbítését kérje, ha úgy véli, hogy azok pontatlanok. Joga van továbbá ahhoz, hogy kérje személyes adatai kiegészítését, ha úgy látja, hogy azok hiányosak.

Joga van ahhoz, hogy személyes adatai törlését kérje, illetve bizonyos körülmények között korlátozza az adatok kezelését. Önnek joga van továbbá tiltakozni az ellen, hogy az adatait további tájékoztatásküldés céljából kezeljék.

A jogait úgy gyakorolhatja, hogy felveszi a kapcsolatot írásban a ez elérhetőségeimen.

Ha nem elégedett az Ön által jelzett adatvédelmi problémára adott válasszal, akkor joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) vagy a Fővárosi Törvényszéknél vagy az állandó lakcíme szerinti bármely Törvényszéknél.

Amennyiben az adatai kezelésével kapcsolatban kérése van, az alább formalevél használatával emailen megteheti.

Tárgy:

ÉRINTETTI JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRVÉNY

Adatkezelő alapadatai

Tihanyi-Tóth Kinga

(Székhely: 1061, Budapest, Andrássy út 37. 3. 14.

Adószám.: 65737248-1-42)

Kérvényező adatai:

Név:

E-mail cím:

Azonosításhoz szükséges egyéb adat Csatolt dokumentum:

Kérvény tárgya:

A kérvényező alábbi érintetti jogával kíván élni: (X-elje be)

 • Hozzáférési jog

 • Helyesbítéshez való jog

 • Törléshez való jog

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

 • Adathordozhatósághoz való jog

 • Tiltakozáshoz való jog

 • Automatikus döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog

Kérvény részletes leírása:

Adatkezelőnek a kérvény kézhezvételét követően egy (1) hónap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje, melyet 2 hónappal indokolt esetben meghosszabbíthat. Az ügyintézéssel kapcsolatos további részletes tájékoztatást az adatkezelési tájékoztatóban talál, amely elérhető a weboldalon.

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasszal kíván élni panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címezheti, http://naih.hu , telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Az alábbi email címre kérem a tájékoztatást részemre megküldeni szíveskedjen: ………………………………………………………………………..

Kelt:………………………

Aláírás……………………………………..